Головний напрям діяльності вашої профорганізації?

2021, 46
   

Питання-Відповідь


Поставити питання

Які повноваження трудових колективів, чим регулюються, хто має право брати участь у зборах трудового колективу, вносити пропозиції?

Повноваження трудових колективів регулюються Господарським кодексом України, Кодексом законів про працю України: главою II "Колективний договір", главою ХVІ "Професійні спілки. Участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями", главою ХVІ-А "Трудовий колектив", статтями 52, 140, 142, 152, 153, 223, 252 КЗпП України, законами України "Про охорону праці", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про приватизацію державного майна" від 19 лютого 1997 р. № 89/97.

Зокрема, стаття 245 КЗпП України встановлює право працівників брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями: «Працівники мають право брати участь в управлінні підприємствами, установами, організаціями через загальні збори (конференції), ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи підприємства, установи, організації, а також з питань соціально-культурного і побутового обслуговування.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Службові особи підприємств, установ, організацій зобов’язані у встановлений строк розглядати критичні зауваження і пропозиції працівників і повідомляти їх про вжиті заходи».

Згідно зі статтею 65 Господарського кодексу України (ГК) повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні підприємством встановлюються статутом або іншими установчими документами відповідно до вимог цього Кодексу, законодавства про окремі види підприємств, закону про трудові колективи. У статуті підприємства визначається й орган, що має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інші).

За статтею 65 ГК рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, виробляються і ухвалюються його органами управління за участю трудового колективу і уповноважених ним органів. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом за участю роботодавця відповідно до законодавства, установчих документів підприємства, колективного договору.

Повноваження трудових колективів здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу або їх виборними органами - радою трудового колективу та іншими відповідними органами. Інтереси колективу не може представляти власник. Забороняється будь-яке втручання, яке може обмежити законні права працівників та їх представників або заборонити їх здійснення, з боку органів представницької і виконавчої влади та господарського управління, політичних партій, роботодавців та інших осіб при здійсненні трудовим колективом його повноважень.

У загальних зборах мають право брати участь усі члени трудового колективу. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть і особи, які не є членами даного трудового колективу.

Загальні збори є найважливішою ланкою організаційної структури трудового колективу. Значення загальних зборів складається з одного боку в тому, що воно є формою беспосередньої реалізації свого права на участь в управлінні, а з іншого боку саме беспосередньо через загальні збори трудовий колектив виступає одночасно й об’єктом й суб’єктом управління. 

Підприємства, організації та установи розробляють з участю трудових колективів, профспілкових органів і організацій перспективні та поточні плани та здійснюють контроль за їх виконанням. Соціально-економічні рішення з питань діяльності підприємства виробляються і приймаються керівником за участю трудового колективу, профспілкової організацій відповідно до законодавства та їх статутів.

Згідно зі статтею 153 КЗпП України трудові колективи обговорюють і схвалюють комплексні плани поліпшення умов охорони праці та санітарно-оздоровчих заходів і контролюють виконання цих планів. Колективи через обраних ними уповноважених, професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників контролюють додержання всіма працівниками нормативних актів про охорону праці на підприємствах. Трудові колективи контролюють використання коштів, призначених на охорону праці.

У відповідності до статті 252-1 КЗпП України трудовий колектив утворюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

Серед повноважень трудового колективу особливе місце посідають ті, що пов'язані з укладенням колективного договору. Так, відповідно до статті 3 Закону України "Про колективні договори і угоди" колективний договір укладається між власником або уповноваженим ним органом, з одного боку, і однією чи декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом, - з другого.

Трудовий колектив має спільні, співпадаючі інтереси з власником (роботодавцем) у стратегічному питанні про отримання якомога більшого прибутку, в ефективній організації виробництва, у доборі кваліфікованих і сумлінних кадрів, у забезпеченні внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, дотриманні техніки безпеки, охорони праці, в розподілі прибутку, оплати праці, відрахувань з прибутку на заходи щодо впровадження нових захисних технічних засобів, нешкідливих і безпечних технологій; фінансування з прибутку заходів щодо соціально-побутового обслуговування працівників, надання додаткових трудових пільг.

У процесі встановлення нових умов, зміни існуючих соціально-економічних умов праці, укладення або зміни колективного договору, угоди, їх виконання, застосування законодавства про працю між роботодавцем і трудовим колективом можуть виникати спори.

Закон України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" від 3 березня 1998 р. визначив повноваження трудового колективу найманих працівників щодо формулювання колективних вимог, а також встановив процедуру їх розгляду.

У статті 18 Закону передбачено право працівників на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів. Порядок проведення страйку регламентується Законом.

останні публікації
30.11.2021
Щедрий забіг працівників Енергоатому
Щедрий вівторок, або міжнародний «День Добрих справ», цього року в Україні відзначають 30 листопада. Цього дня мільйони людей з...
01.12.2021
Право на об’єднання має бути збереженим!
Голова Cпільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні Григорій Осовий звернувся до Комітету Верховної Ради України...
29.11.2021
Тривають традиційні благодійні акції
Для ВП ЮУАЕС благодійність стала невід’ємною рисою. За свого роду унікальну акцію «Ветеран», під час якої працівники щомісячно перераховують...
26.11.2021
ЧАЕС-Belgoprocess: співробітництво
24-25 листопада ЧАЕС відвідали експерти бельгійської компанії Belgoprocess. Метою візиту було проведення чергового навчального семінару для спеціалістів ЧАЕС...
25.11.2021
Фактичний розмір прожиткового мінімуму
Відповідно до статті 5 Закону України «Про прожитковий мінімум» Міністерство соціальної політики України повідомляє....